Polityka prywatności

 

 

1. Administrator danych osobowych 

 

Administratorem danych osobowych Użytkowników strony internetowej https://www.sopro.pl jest „Sopro Polska” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Komitetu Obrony Robotników 45A, 02-146 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000148785, której został nadany numer NIP 9510042605, REGON 010787216, kapitał zakładowy 26.714.500,00 zł wpłacony w całości, – dalej jako „SOPRO”.

 

SOPRO jako administrator danych osobowych Użytkowników odwiedzjących jego serwisy internetowe przywiązuje szczególną uwagę do poszanowania prywatności osób fizycznych i do zapewnienia zgodności procesu przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z właściwymi regulacjami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”).

2.Kontakt z Administratorem

Z Administratorem można skontaktować się pisząc na adres siedziby albo mailowo pisząc na adres: biuro@sopro.pl.

3.Kontakt z inspektorem ochrony danych 

Informujemy, że Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować bezpośrednio pod adresem poczty elektronicznej: iod@sopro.pl lub pisząc na adres siedziby Administratora z dopiskiem „Dane osobowe”.

 

4. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających stronę internetową oraz przesyłających dane w formularzach kontaktowych dla następujących celów:

 

 

Cel

Podstawa prawna przetwarzania

Rejestracja konta i weryfikacja tożsamości Użytkownika

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Komunikacja z Użytkownikiem np. poprzez formularz kontaktowy

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO prawnie uzasadniony interes administratora polegający na udzielaniu odpowiedzi na przesyłane za pośrednictwem formularza kontaktowego wiadomości lub zapytania

Zbieranie opinii na temat oferowanych produktów

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie możliwości pozyskiwania opinii co do oferowanych produktów w związku z wyrażoną zgodą

Wysyłka newsletteru

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO prawnie uzasadniony interes administratora polegający na możliwości przekazywania osobom zainteresowanym informacji na temat istotnych wydarzeń w związku z wyrażoną zgodą

Promocja i marketing usług własnych

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO prawnie uzasadniony interes administratora polegający na dostarczaniu Państwu informacji o naszym produkcie lub usłudze, które w naszym przekonaniu mogą być interesujące dla Państwa; dostarczeniu informacji o innych oferowanych przez nas towarach i usługach, które są podobne do tych, z których Państwo już korzystali związku z wyrażoną zgodą

Świadczenie usług społecznościowych (profil na Facebooku i LinkedIn)

Art. 6 ust. 1 lit f RODO prawnie uzasadniony interes administratora polegający na promowaniu własnej marki oraz poprawianiu jakości świadczonych usług.

Powyższa informacja nie dotyczy przetwarzania danych osobowych przez administratorów serwisów: Facebook i LinkedIn. 

Udostępnianie publikacji i opinii wraz ze zdjęciami na portalach społecznościowych lub na stronach internetowych stron trzecich 

Art. 6 ust. 1 lit a RODO – zgoda

Działań analitycznych i statystycznych

Art. 6 ust. 1 lit f RODO prawnie uzasadniony interes administratora polegający na prowadzeni analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy zastosowanych funkcjonalności i świadczonych usług 

Ustalenia i dochodzenia roszczeń albo obrony przed nimi

Art. 6 ust. 1 lit f RODO prawnie uzasadniony interes administratora polegający na ochronie jego praw 

 

5. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane będą tak długo jak jest to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, w tym przede wszystkim na czas udzielenia zgody przez Użytkownika lub przez okres niezbędny do ochrony wskazanych powyżej uzasadnionych interesów Administratora,

Okres przechowywania danych w przypadku wyrażenia zgody: do czasu wycofania wskazanej powyżej zgody lub wniesienia sprzeciwu przez Użytkownika.

Niezależnie od okresów wskazanych powyżej dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez okres wypełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

6.Odbiorcy danych Użytkowników

Odbiorcami danych osobowych Użytkowników serwisu internetowego mogą być podmiotu powiązane z Administratorem, jego podwykonawcy, podmioty współpracujące z Administratorem oraz podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa. 

7. Zautomatyzowane przetwarzanie danych

Dane osobowe Użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to wpływać na Użytkowników.

8. Prawa Użytkowników

Każdy Użytkownik serwisu internetowego ma następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania danych osobowych,
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

oraz

prawo wniesienia sprzeciwu – jako, że Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację.

W zakresie, w jakim dane osobowe Użytkownika są przetwarzane na podstawie zgody – Użytkownik ma prawo wycofania zgodny na przetwarzanie tych danych w każdym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

Użytkownikowi serwisu internetowego przysługuje również prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

9. Zmiana Polityki Prywatności

Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Aktualna wersja Polityki obowiązuje od dnia 03.07.2023