Polityka prywatności

 

1. Administrator danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych jest „Sopro Polska” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Komitetu Obrony Robotników 45A, 02-146 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000148785, której został nadany numer NIP 9510042605, REGON 010787216, kapitał zakładowy 26.714.500,00 zł wpłacony w całości, – dalej jako „SOPRO”.

 

SOPRO jako Administrator danych osobowych przywiązuje szczególną uwagę do poszanowania prywatności osób fizycznych i do zapewnienia zgodności procesu przetwarzania danych osobowych
z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z regulacjami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”).

 

SOPRO jako Administrator:

 • zapewnia przejrzystość przetwarzania danych;
 • dba o to, aby dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu oraz przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.

 

2. Kontakt z Administratorem

 

Z Administratorem można skontaktować się pisząc na adres siedziby albo mailowo pisząc na adres: biuro@sopro.pl.

 

3. Kontakt z inspektorem ochrony danych 

 

Informujemy, że Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować bezpośrednio pod adresem poczty elektronicznej: iod@sopro.pl lub pisząc na adres siedziby Administratora z dopiskiem „Dane osobowe”.

 

 

4. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

 

Cel

Podstawa prawna przetwarzania

Korespondencja mailowa i tradycyjna

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO prawnie uzasadniony interes administratora polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do Administratora w związku z jego działalnością

Kontakt telefoniczny

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO prawnie uzasadniony interes administratora polegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną przez Administratora działalnością gospodarczą 

Formularz kontaktowy

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO prawnie uzasadniony interes administratora polegający na udzielaniu odpowiedzi na przesyłane za pośrednictwem formularza kontaktowego wiadomości lub zapytania

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi;

Profile na portalach społecznościowych 

Art. 6 ust. 1 lit f RODO prawnie uzasadniony interes administratora polegający na promowaniu własnej marki oraz poprawianiu jakości świadczonych usług.

Powyższa informacja nie dotyczy przetwarzania danych osobowych przez administratorów serwisów: Facebook, LinkedIn, YouTube oraz Instagram. 

Zbieranie danych w ramach kontaktów biznesowych

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO prawnie uzasadniony interes administratora polegający na tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością

Rejestracja konta i weryfikacja tożsamości Użytkownika

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Zbieranie opinii na temat oferowanych produktów

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie możliwości pozyskiwania opinii co do oferowanych produktów w związku z wyrażoną zgodą

Wysyłka newsletteru

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO prawnie uzasadniony interes administratora polegający na możliwości przekazywania osobom zainteresowanym informacji na temat istotnych wydarzeń w związku z wyrażoną zgodą

Promocja i marketing usług własnych

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO prawnie uzasadniony interes administratora polegający na dostarczaniu Państwu informacji o naszym produkcie lub usłudze, które w naszym przekonaniu mogą być interesujące dla Państwa; dostarczeniu informacji o innych oferowanych przez nas towarach i usługach, które są podobne do tych, z których Państwo już korzystali związku z wyrażoną zgodą

Udostępnianie publikacji i opinii wraz ze zdjęciami na portalach społecznościowych lub na stronach internetowych stron trzecich 

Art. 6 ust. 1 lit a RODO – zgoda

Działań analitycznych i statystycznych

Art. 6 ust. 1 lit f RODO prawnie uzasadniony interes administratora polegający na prowadzeni analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy zastosowanych funkcjonalności i świadczonych usług 

Ustalenia i dochodzenia roszczeń albo obrony przed nimi

Art. 6 ust. 1 lit f RODO prawnie uzasadniony interes administratora polegający na ochronie jego praw 

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże, w większości przypadków, jest niezbędne. Brak ich podania skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy, przyjęcia i realizacji usługi czy zamówienia.

5. Okres przechowywania danych

 

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych może także wynikać z przepisów, gdy stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – np. ze względów bezpieczeństwa – dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie - jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są usuwane lub anonimizowane.

6. Odbiorcy danych

 

W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania danych osobowych, dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu, podmiotom świadczącym usługi księgowe, operatorom pocztowym, kurierom czy agencjom marketingowym.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Podmiotu danych właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

7. Zautomatyzowane przetwarzanie danych

 

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania)
w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to wpływać na Podmiot danych.

8. Prawa podmiotów danych  

 

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, Podmiotom danych na gruncie RODO przysługują następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych w tym prawo do uzyskania kopii danych,
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych przez Administratora,
 • prawo wycofania zgody.

Ze wskazanych powyżej praw Podmiot danych może skorzystać:

 • w formie pisemnej pisząc na adres Administratora z dopiskiem „Dane osobowe”;
 • drogą mailową pisząc na adres: iod@sopro.pl   

Administrator ma miesiąc czasu na udzielenie odpowiedzi w związku z realizacją praw od dnia ich otrzymania.

W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO Podmiot danych ma prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Określone powyżej prawo sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych przez Administratora polega na zgłoszeniu przez Podmiot danych sprzeciwu, gdy ze względu na szczególną sytuację Podmiot danych nie chce, by Administrator dalej przetwarzał dane osobowe w celu wynikającym z jego prawnie uzasadnionego interesu. W niektórych sytuacjach (np. obrona przed zgłaszanymi roszczeniami), interes Administratora może mieć pierwszeństwo wobec praw i wolności Podmiotu danych – wówczas będzie to skutkowało nieuwzględnieniem sprzeciwu.

Jeżeli zgłoszony sprzeciw dotyczyć będzie realizowanych przez Administratora celów w zakresie marketingu, nie musi on być jakkolwiek uzasadniony i będzie zawsze uwzględniony.

W zakresie, w jakim dane osobowe Użytkownika są przetwarzane na podstawie zgody – Użytkownik ma prawo wycofania zgodny na przetwarzanie tych danych w każdym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

 

9. Zmiana Polityki prywatności

 

Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Aktualna wersja Polityki obowiązuje od dnia 20.10.2023