Od redakcji

Prawa autorskie
© Copyright 2006 Sopro Bauchemie GmbH, Wiesbaden, Niemcy. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wszystkie teksty, zdjęcia, grafiki, dźwięk, animacje i nagrania video jak również układ graficzny stron niniejszego serwisu internetowego podlegają prawu autorskiemu i innym przepisom prawnym dotyczącym ochrony własności intelektualnej.

Marki
O ile specjalnie nie zaznaczono, wszystkie marki wymienione w serwisie internetowym Sopro Polska Sp. z o.o. są prawnie chronionymi znakami handlowymi Sopro Bauchemie GmbH lub przedsiębiorstw zależnych.

Poprawność informacji
Wszystkie informacje umieszczone w niniejszym serwisie internetowym Sopro Polska Sp. z o.o. udostępnia bez jakiejkolwiek, zarówno wyraźnej, jak i dorozumianej gwarancji poprawności. Nawet jeśli zakładamy, iż informacje te są poprawne, to nie można wykluczyć błędów i niedokładności.

Odnośniki do innych serwisów internetowych
Niniejszy serwis internetowy może zawierać odnośniki do innych serwisów. Odnośniki te służą ułatwieniu odnalezienia informacji w Internecie, nie pociągają jednak za sobą jakiejkolwiek odpowiedzialności Sopro Polska Sp. z o.o. za treści, usługi lub produkty oferowane na zlinkowanych serwisach internetowych.

Licencja
O ile nie podano inaczej, treść i forma niniejszego serwisu internetowego stanowią własność intelektualną Sopro Bauchemie GmbH, Sopro Polska Sp. z o.o. lub innego podmiotu Grupy Sopro. Udostępnienie tej treści i formy w niniejszym serwisie nie stanowi przyznania licencji na wykorzystywanie własności intelektualnej podmiotów Grupy Sopro osobom trzecim.

 

Ograniczenie odpowiedzialności

1. Zawartość serwisu internetowego
Autor serwisu internetowego w żaden sposób nie odpowiada za aktualność, poprawność lub jakość udostępnionych informacji. Żądania zadośćuczynienia kierowane pod adresem autora serwisu za szkody materialne lub ideowe powstałe na skutek użycia lub niemożności użycia udostępnionych informacji, bądź użycia błędnych lub niekompletnych informacji, są zasadniczo wykluczone, o ile autorowi nie można udowodnić działania w złej wierze lub ciężkiego zaniedbania. Wszystkie oferty są niezobowiązujące i nie pociągają za sobą skutków prawnych. Autor zastrzega sobie możliwość zawieszenia, zmiany, usunięcia części lub całości serwisu tym- czasowo lub na stałe bez wcześniejszej zapowiedzi.

2. Odsyłacze i odnośniki
Przy bezpośrednich lub pośrednich odsyłaczach / odnośnikach do innych serwisów internetowych (tzw.„hiperlinkach“) funkcjonujących poza obszarem oddziaływania autora, jego ewentualna odpowiedzialność mogłaby zaistnieć jedynie w przypadku, gdyby autor posiadał techniczne możliwości zapobieżenia publikacji niezgodnych z prawem treści i wiedzę o ich istnieniu oraz gdyby można wymagać od niego takiego zapobieżenia.
Autor oświadcza niniejszym, że w momencie ustanowienia odsyłacza / odnośnika stwierdzenie jakichkolwiek nielegalnych treści na zlinkowanych serwisach nie było mu możliwe. Jednocześnie autor nie ma jakiegokolwiek wpływu na aktualną lub przyszłą formę, treść bądź autorstwo zlinkowanych serwisów. Z tego powodu autor dystansuje się niniejszym zdecydowanie od wszelkich treści wszystkich zlinkowanych serwisów zmienionych po momencie ustanowienia odsyłacza / odnośnika. Niniejsze stwierdzenie dotyczy wszystkich odsyłaczy / odnośników ustanowionych we własnym serwisie internetowym, jak również wpisów obcych w udostępnionych przez autora księgach gości, forach dyskusyjnych, spisach odnośników czy spisach adresów mailingowych oraz wszelkich innych formach baz danych, na których treść wpływ mogą mieć osoby trzecie. Za nielegalne, błędne bądź niekompletne treści, a w szczególności za ewentualne szkody powstałe w rezultacie wykorzystania lub niemożności wykorzystania tego typu treści, odpowiada wyłącznie właściciel serwisu, do którego prowadził odnośnik, a nie podmiot, który jedynie poprzez odsyłacz / odnośnik skierował uwagę na daną publikację.

3. Prawa autorskie i prawa do znaków towarowych
Autor dokłada należytej staranności, aby uwzględniać we wszystkich publikacjach prawa autorskie do użytych zdjęć, rysunków, nagrań dźwiękowych, nagrań video i tekstów lub aby używać własnych zdjęć, rysunków, nagrań dźwiękowych, nagrań video i tekstów lub aby używać zdjęć, rysunków, nagrań dźwiękowych, nagrań video i tekstów nielicenjonowanych. 
Wszystkie wymienione w serwisie i ewentualnie chronione przez osoby trzecie znaki handlowe i towarowe podlegają w sposób nieograniczony regulacjom odnośnego prawa autorskiego i stanowią własność danych podmiotów ustanowioną prawomocnym zapisem. Samo ich wymienienie nie może stanowić podstawy do wniosku, że znaki te nie są chronione prawami osób trzecich!
Copyright obiektów opracowanych we własnym zakresie przez autora i opublikowanych  w serwisie pozostaje przy autorze. Kopiowanie lub wykorzystywanie takich zdjęć, rysunków, nagrań dźwiękowych, nagrań video i tekstów w innych elektronicznych lub drukowanych publikacjach bez wyraźnego zezwolenia autora jest niedozwolone.

4. Ochrona danych osobowych
O ile w serwisie internetowym istnieje możliwość wprowadzania osobistych lub komercyjnych danych (na przykład adresów poczty elektronicznej, nazwisk, adresów pocztowych), to udostępnienie tych danych następuje ze strony użytkownika serwisu w sposób całkowicie dobrowolny. Korzystanie z oferowanych na serwisie usług jest - o ile technicznie i organizacyjnie możliwe - dozwolone również bez podawania danych osobowych lub przy wykorzystaniu do tego celu pseudonimu. Wykorzystywanie udostępnionych w serwisie (na przykład na stronie „Kontakt“) danych adresowych, takich jak adresy pocztowe, numery telefonów i telefaksów lub adresy poczty elektronicznej, do przesyłania niezamówionych materiałów informacyjnych jest niedozwolone. Zastrzegamy sobie prawo podjęcia kroków prawnych w stosunku do osób naruszających ten zakaz na przykład poprzez wysyłanie pocztą elektroniczną tzw. spamów.

5. Ważność ograniczeń odpowiedzialności w świetle prawa
Niniejsze ograniczenia odpowiedzialności należy traktować jako integralną część serwisu internetowego, do którego należą. O ile pojedyncze sformułowania lub akapity nie odpowiadają, bądź już nie odpowiadają, bądź jedynie częściowo odpowiadają obowiązującym regulacjom prawnym, to pozostała część dokumentu faktem tym nie zostaje naruszona i nadal obowiązuje.

6. Google Analytics
Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron
internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

7. Polityka Cookies
Cookies to pliki tekstowe, dane informatyczne przechowywane na dyskach urządzeń użytkowników danej witryny internetowej. Pozwalają m.in. zidentyfikować rodzaj urządzenia użytkownika. Cookies zawierają najczęściej adres odwiedzanej przez użytkownika strony internetowej, czas przechowywania na urządzeniu użytkownika oraz własny unikatowy identyfikator. 

Cookies używamy do celów statystycznych oraz do optymalizacji naszej witryny internetowej. Pozwalają identyfikować sposób korzystania użytkowników z naszej witryny (patrz również pkt. 6 Google Analytics). Daje to możliwość późniejszego ulepszania struktury i zawartości witryny, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Dane gromadzone za pomocą cookies wykorzystywane są wyłącznie do celów marketingowych Sopro Polska Sp. z o.o. 

Oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania stron WWW domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Użytkownik może dokonać właściwej konfiguracji przeglądarki, aby zablokować automatyczne akceptowanie plików cookies lub uzyskać każdorazową informację o przesłaniu pliku na urządzenie użytkownika. Właściwe informacje o obsłudze plików cookies oraz możliwych konfiguracjach dostępne są w ustawieniach przeglądarki. Poziom ograniczeń dotyczący stosowania plików cookies może wpłynąć na dostępność funkcjonalności oferowanych na witrynie internetowej, aż do zablokowania możliwości jej prawidłowego użytkowania.