Sopro – Ekologia i zrównoważony rozwój

Działamy w sposób zrównoważony: dzięki produktom niskoemisyjnym, prozdrowotnym i ekologicznym, Sopro pokazuje odpowiedzialność za naturę, środowisko i przyszłe pokolenia.

Działaj z nami.


Myślenie perspektywiczne

Temat zrównoważonego budownictwa to ostatnio szeroko omawiana kwestia, zwłaszcza w kontekście współczesnej architektury, podejmowanych inwestycji budowlanych i ich wpływie na kondycję środowiska czy tkankę miejską. Celem zrównoważonego budownictwa jest takie projektowanie i dobór takich rozwiązań materiałowych czy konstrukcyjnych, które nie tylko poprawią komfort i warunki życia użytkowników budynków, ale przełożą się również na stan środowiska. Jak? Poprzez ograniczenie zużycia energii, wykorzystanie zasobów energii odnawialnej czy zminimalizowanie emisji negatywnych związków do atmosfery. W Sopro myślimy perspektywicznie, troszcząc się o zdrowie i komfort – zarówno swoje, jak i przyszłych pokoleń. 

Trwałość na lata

Zrównoważone budownictwo zaczyna się więc od projektu inwestycji, który ma kluczowy wpływ na przyszłe koszty eksploatacyjne, otaczające środowisko oraz to, jak szybko zwrócą się koszty poniesione we wstępnych etapach wykonawczych. Wartość takiego projektu, pod kątem szeroko rozumianej ekologii i ekonomii, oceniamy głównie na podstawie materiałów i komponentów, które prowadzą do ograniczenia zużycia energii, wody oraz unikania związków szczególnie uciążliwych dla środowiska naturalnego. To działania, które leżą u podstaw filozofii zrównoważonego budownictwa Sopro i znajdują pełne odzwierciedlenie w rzeczywistości. Nasze produkty nie tylko posiadają cały szereg certyfikatów i wyróżnień, ale z powodzeniem wykorzystuje się je w nowoczesnych, ekologicznych budynkach np. podczas budowy pierwszego w Polsce wielorodzinnego budynku pasywnego – kompleksu Łyna Park w Olsztynie.

Produkty Sopro dla LEED

Leadership in Energy and Enviromental Design, znany szerzej jako LEED, to wysoce kompleksowy, wielokryterialny system certyfikacyjny, który ocenia dostosowanie nowo powstających budynków do standardów zrównoważonego ekologicznie rozwoju.

System opracowany w Stanach Zjednoczonych, stanowi dziś jedną z najpopularniejszych i zarazem najbardziej rygorystycznych metod ekologicznej certyfikacji budynków i materiałów na świecie.

Liczne kryteria oceny – od fazy projektu aż po konstrukcję – wymagają od inwestora i projektanta kompleksowego podejścia.

Ocenie poddaje się nie tylko standard obiektu jako całość, ale też jego poszczególne elementy, w tym – jakość materiałów budowlanych, ich pochodzenie, wpływ na wydajność energetyczną czy poziom emisyjności szkodliwych związków do atmosfery. 

Lotne Związki Organiczne

Lotne związki organiczne (LZO z ang. VOC Volatile Organic Compound) to duża grupa substancji organicznych, zawierających atomy tlenu, wodoru, fluoru, chloru, siarki, azotu, bromu,  które jeśli znajdą się w powietrzu, powodują szereg negatywnych oddziaływań na środowisko i zdrowie ludzi.  

Uaktywniają się zwłaszcza jako uboczne produkty w wielu procesach przemysłowych, stąd w wielu krajach świata, kładzie się rygorystyczny nacisk na normy ograniczające emisję LZO do środowiska, poprzez szczegółowe określenie dopuszczalnej zawartości LZO w produktach oraz zaostrzenie standardów emisyjnych podczas ich prac produkcyjnych.

W trosce o środowisko i zdrowie użytkowników dbamy, bo produkty Sopro zachowywały jak najniższą wartość maksymalną LZO, odbiegającą nawet od dolnej granicy dopuszczalnego poziomu LZO, przewidzianego w ustawie o ochronie środowiska. 

Produkty Sopro dla DGNB

Niemiecki Certyfikat Budownictwa Zrównoważonego DGNB to wielokryterialny system stanowiący kompleksowe narzędzie planowania i oceny obiektów w kontekście standardów zrównoważonego rozwoju. Ocena budynków odbywa się w sześciu obszarach: ekologia, ekonomia, czynnik społeczno-kulturowy, technologie, procesy produkcyjne i lokalizacja. System certyfikacji zakłada dwa wymagania krytyczne, z czego jedno związane jest bezpośrednio z rozwiązaniami z zakresu chemii budowlanej, gdyż dotyczy ilości lotnych związków organicznych w powietrzu. Klasyfikacja następuje na poziomy jakości według kryterium DGNB "ENV1.2 Ryzyka dla lokalnego środkowiska" (stan na 31.07.2013). Poziom jakości 4. stanowi najwyższy możliwy do osiągnięcia stopień i oznacza, że dany produkt nie zawiera rozpuszczalników i plastyfikatorów. Dany produkt w zalezności od typu przyporządkowywany jest według matrcy (załacznik 1. w/w kryterium DGNB)  do odpowiedniej kategorii.